Privacyverklaring

Laatste wijziging 31-05-2021

Over het privacybeleid
Studio Loena geeft veel om jouw privacy. Studio Loena verwerkt daarom uitsluitend gegevens die zij nodig heeft voor (het verbeteren van) haar dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over jou en jouw gebruik van haar diensten heeft verzameld. Studio Loena stelt jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Studio Loena. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31-05-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door Studio Loena worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook legt Studio Loena aan jou uit op welke wijze zij jouw gegevens opslaat en hoe zij jouw gegevens tegen misbruik beschermt en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan Studio Loena verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over het privacybeleid kun je contact opnemen met Studio Loena’s contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van het privacybeleid.

Over de gegevensverwerking 
Hieronder kun je lezen op welke wijze Studio Loena jouw gegevens verwerkt, waar zij deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken zij gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware – WooCommerce
De webwinkel van Studio Loena is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van de dienstverlening van Studio Loena aan haar beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die Studio Loena met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. 

Webhosting en e-maildiensten – Hostnet
Studio Loena heeft voor haar webhosting gekozen voor Hostnet. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van de dienstverlening van Studio Loena aan haar beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hostnet heeft toegang tot jouw gegevens om Studio Loena (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die Studio Loena met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Studio Loena maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw gegevens en de gegevens van Studio Loena zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot het postvak van Studio Loena en zij behandelt al haar e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors – Mollie
Studio Loena maakt voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in haar webwinkel gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek – PostNL
Als jij een bestelling bij Studio Loena plaatst, is het haar taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Studio Loena maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Studio Loena jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deelt. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden – MoneyBird
Studio Loena maakt voor het bijhouden van haar administratie en boekhouding gebruik van de diensten van MoneyBird. Studio Loena deelt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen – Etsy
Studio Loena verkoopt (een deel van) haar artikelen via het platform van Etsy. Als jij via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Etsy jouw bestel- en persoonsgegevens met Studio Loena. Studio Loena gebruikt deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Studio Loena gaat vertrouwelijk met jouw gegevens om en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Studio Loena gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Studio Loena gebruikt jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij gegevens met Studio Loena deelt en zij gebruikt deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vraagt zij jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Studio Loena of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van Studio Loena, www.studioloena.nl, worden verwerkt met het doel de dienstverlening van Studio Loena verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Studio Loena op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Studio Loena gedwongen jouw gegevens te delen, maar Studio Loena zal zich binnen de mogelijkheden die de wet haar biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Studio Loena bewaart jouw gegevens zolang jij klant van Studio Loena bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat jij niet langer van de diensten van Studio Loena gebruik wenst te maken. Als jij dit bij Studio Loena aangeeft, zal zij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Studio Loena facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal zij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die Studio Loena naar aanleiding van jouw opdracht heeft vervaardigd.

Jouw rechten 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Studio Loena worden verwerkt. Studio Loena legt jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Studio Loena om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw e-mailadres dat reeds bij Studio Loena bekend is. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Studio Loena jou vragen je te legitimeren. Studio Loena houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Studio Loena geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang jij in de machineleesbare gegevensindeling die Studio Loena binnen haar systemen hanteert. Jij hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij vermoedt dat Studio Loena jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht
Jij hebt altijd het recht om de gegevens die Studio Loena verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan Studio Loena’s contactpersoon voor privacyzaken. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Studio Loena het op het bij haar bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Studio Loena deze gegevens heeft opgeslagen.

Rectificatierecht
Jij hebt altijd het recht om de gegevens die Studio Loena verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan Studio Loena’s contactpersoon voor privacyzaken. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Studio Loena jou op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Jij hebt altijd het recht om de gegevens die Studio Loena verwerkt of laat verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan Studio Loena’s contactpersoon voor privacyzaken. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Studio Loena jou op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot jij de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 
Jij hebt altijd het recht om de gegevens die Studio Loena verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Jij kunt een verzoek met die strekking doen aan Studio Loena’s contactpersoon voor privacyzaken. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Studio Loena op het bij haar bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die zij heeft verwerkt of in opdracht van haar door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Studio Loena in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Jij hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Studio Loena. Als jij bezwaar maakt, zal Studio Loena onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal Studio Loena afschriften en/of kopieën van gegevens die zij verwerkt of laat verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Jij hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Studio Loena verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Studio Loena’s contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruikmaken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Studio Loena behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind jij echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Studio Loena reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengt zij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Studio Loena
Mudaheerd 78
9737XC Groningen
Netherlands
info@studioloena.nl  

Contactpersoon voor privacyzaken: Natasja Loeffen